fbpx
Jakie wpisać PKD w formularzu CEIDG-1 dla filmowca?

Jakie wpisać PKD w formularzu CEIDG-1 dla filmowca?

Jeśli jesteś filmowcem i dostałeś dotacje na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub po prostu zakładasz swoją firmę bez wsparcia finansowego, podpowiem Ci jakie możesz wpisać PKD w odpowiednią rubryczkę we wniosku CEIDG-1. PKD, czyli Polską Klasyfikację Działalności - umowny i usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno - gospodarczej. Jakie wpisać PKD dla filmowca? Polecam jako główne PKD wpisać: 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych decyzję pozostawiam Tobie. Podobne jest PKD o poniższych numerach. Zależy, czym dokładnie będziesz się zajmować. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych te powyższe PKD i te poniżej, koniecznie wpisz jako kolejne kody wykonywanej działalności. Gdzie wpisać kody PKD w formularzu CEIDG-1 na założenie działalności gospodarczej? W formie papierowej jest na to miejsce w formularzu CEIDG-1 punkt 06.2. Możesz wpisać tam aż 8 dodatkowych kodów, prócz tego głównego. Jeśli się nie zmieściłeś/ łaś, przejdź do uzupełnienia dodatkowego formularza CEIDG-RD, tam możesz wpisać kolejne 66 kodów. Chociaż... polecam Ci zrobić to wszystko drogą elektroniczną na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx albo za pomocą podpisu elektronicznego e-puap...
Więcej
Video w sieci – badania i raporty na temat jego skuteczności

Video w sieci – badania i raporty na temat jego skuteczności

Video w sieci - telewizja już nie Jak donosi raport badań OFFON Agency, z czerwca 2016 roku, „video staje się na świecie coraz popularniejszą formą przekazu marketingowego. Mnogość kanałów, w których można je zamieszczać, i form, jakie może ono przybrać, powoduje, że można je wykorzystać do promocji najróżniejszych produktów i usług, skierowa­nych do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. Przeprowadziliśmy więc ogólnopolskie badanie, które pokazuje popularność i sposób wykorzystania działań video marketingowych przez przedsiębiorstwa w naszym kraju. Pokazuje, czy i w jaki sposób firmy korzystają z możliwości promocji za pomocą materiałów video, jakie formy video są najpopularniejsze, w jakich kanałach są dystrybuowane produkcje filmo­we. A przede wszystkim pokazuje, jaki jest stosunek polskich przedsiębiorstw do prowadzenia działań video marketingowych i opinie o nich. (…) W badaniu ankietowym, przeprowadzonym w lutym i marcu 2016 roku, wzięło udział 400 przedsiębiorstw z całej Polski, z czego 150 to mikroprzedsiębiorstwa, 93 przedsiębiorstwa małe, 82 średnie, a 75 duże. Cały sektor MMSP w badaniu był reprezentowany przez 325 przedsiębiorstw. Najpopularniejszym kanałem, według wszystkich badanych, wykorzystywanym w celach promocyjnych i reklamowych, okazuje się być Internet. Jedyną formą promocji w Inter­necie, którą przedsiębiorcy planują nieznacznie ograniczyć w najbliższych 2 latach, są formy graficzne. Niewielki wzrost widoczny jest w przypadku planowania...
Więcej
Regulamin Serwisu lightinside.pl

Regulamin Serwisu lightinside.pl

Regulamin Serwisu Light Inside ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Regulamin Serwisu Light Inside określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). Podstawowe definicje: Regulamin – Regulamin Serwisu; Sprzedawca lub Usługodawca – Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków, NIP: 678 283 59 91, REGON 380654276 Nr rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 86 1090 2053 0000 0001 3691 9113 Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w...
Więcej