fbpx
Regulamin Serwisu lightinside.pl

Regulamin Serwisu lightinside.pl

Regulamin Serwisu Light Inside ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Regulamin Serwisu Light Inside określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). Podstawowe definicje: Regulamin – Regulamin Serwisu; Sprzedawca lub Usługodawca – Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków, NIP: 678 283 59 91, REGON 380654276 Nr rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 86 1090 2053 0000 0001 3691 9113 Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w...
Więcej