Regulamin Serwisu Light Inside

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin Serwisu Light Inside określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
 • Regulamin – Regulamin Serwisu;
 • Sprzedawca lub Usługodawca – Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków, NIP: 678 283 59 91, REGON 380654276
 • Nr rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 86 1090 2053 0000 0001 3691 9113
 • Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 • Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem LIGHTINSIDE.PL zawierająca Sklep i oferująca dostęp do Produktów;
 • Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym LIGHTINSIDE.PL w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa) może nastąpić poza internetem;
 • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;
 • Produkt – Produkty rzeczowe lub pakiety (abonamenty), sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
 • Produkty cyfrowe – produkty cyfrowe (w tym szkolenia) sprzedawane lub udostępniane w Serwisie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
 • Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu lub uzyskania dostępu do Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
 • Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Serwisie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
 • Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu lub uzyskania dostępu do Produktu, złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
 • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie.

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków.

Dane do kontaktu: anna@lightinside.pl, Anna Zając

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1. Serwis;
  2. Sklep Internetowy,
  3. Newsletter,
  4. Opiniowanie,
  5. Konto.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 7. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu celem dokonania zakupu lub uzyskania dostępu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 8. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:

– program obsługujący format pliku PDF, word, mp3, mp4.
– przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 2. a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
 3. b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
 4. c) numeru telefonu, oraz
 5. d) adresu e-mail, a także zaakceptowanie Regulaminu
 6. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).
 8. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 9. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 10. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. linuxpl.com – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
2. MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera, (https://www.mailerlite.com/kontakt)
3. CWKiB Centrum Wsparcia Księgowości i Biznesu sp. z o.o. siedzibą na ul. Stańczyka 11/4, 30-126 Kraków, w celu wsparcia rozliczeniowo – księgowego
4. przelewy24.pl – w celu przyjmowania płatności internetowych
5. paypal – w celu przyjmowania płatności internetowych

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

• 1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień, pełne korzystanie z Serwisu (w tym przez dostęp do Produktów) oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: anna@lightinside.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków ADRES DO KORESPONDENCJI: Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków

Dane do kontaktu: Dane do kontaktu: anna@lightinside.pl, Anna Zając.

• 2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez kliknięcie w Newsletterze aktywnego linku pod nazwą “Rezygnacja” lub przez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: Dane do kontaktu: anna@lightinside.pl

• 3. Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Produktów.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 5. SKLEP INTERNETOWY

• 1. Produkty

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad, jeżeli nie zaznaczono inaczej. Sprzedawca może także sprzedawać produkty używane – w przypadku, gdy oferowany Produkt jest używany, Sprzedawca zamieszcza odpowiednią informację w opisie Produktu.
 2. Sprzedawca może stosować pakiety (abonamenty) na zakup Produktów, polegające na tym, że Klient zawiera umowę dotyczącą pakietu Produktów o określonej tematyce i wartości, w ramach której jeden raz w miesiącu otrzymuje zestaw Produktów dostępnych w ramach danego abonamentu. Zasady zawierania umowy oraz szczegóły co do pakietów znajdują się na stronie Sklepu.
 3. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Sklepu.
 4. Gwarancja na Produkty nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

• 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 6. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
 7. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 9. Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia wysyłki Produktu) wynosi do 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem Zamówień dotyczących Produktów w przedsprzedaży, które będą dostarczane dopiero po ich wprowadzeniu do obrotu. W przypadku, gdy czas realizacji Zamówienia miałby ulec znacznemu wydłużeniu, Sprzedawca skontaktuje się bezpośrednio z Klientem.

• 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami netto. Sprzedawca może udostępnić opcję zapłaty w walutach zagranicznych na zasadach opisanych w Serwisie. Cena Produktu nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Produktu (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Produktu. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  1. przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności (PayPal albo przelewy24.pl) – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności (PayPal albo przelewy24.pl) Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;
 4. Na każdy sprzedany Produkt Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

• 4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Wraz z Produktem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2. przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
   3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

ROZDZIAŁ 6. PRODUKTY CYFROWE 

Regulamin Serwisu Light Inside

• 1. Produkty Cyfrowe

 1. W ramach Serwisu Klienci mogą uzyskać dostęp do Produktów Cyfrowych.
 2. W zakresie Produktów Cyfrowych Sprzedawca udostępnia:
  1. szkolenia;
  2. programy komputerowe;
  3. Treningi online (Webinary)
  4. Kursy online
 3. Szczegółowe informacje o zawartości i ofercie Produktów Cyfrowych zawarte są w Serwisie.
 4. Gwarancja nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

• 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia udostępnienia) wynosi 24 godziny. W przypadku, gdy czas realizacji Zamówienia miałby ulec znacznemu wydłużeniu, Sprzedawca skontaktuje się bezpośrednio z Klientem.

  Regulamin Serwisu Light Inside

• 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów Cyfrowych podawane w Serwisie są cenami netto. Sprzedawca może udostępnić opcję zapłaty w walutach zagranicznych na zasadach opisanych w Serwisie. Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z korzystaniem z Produktów Cyfrowych (np. koszty połączenia internetowego) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  1. przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Serwisu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Serwisu;
  2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności (przelewy24.pl, PayPal) – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności (przelewy24.pl, PayPal). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.
 4. Na każdy sprzedany Produkt Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

• 4. Dostawa

Produkty Cyfrowe wraz z koniecznymi danymi (np. hasło, klucz licencyjny) umożliwiającymi jego uruchomienie zostaną dostarczone Klientowi w takiej formie, jak to ustalił producent (dystrybutor). Produkty towarzyszące mające postać fizyczną (programy na nośnikach stałych) zostają dostarczone Klientowi drogą pocztową lub przesyłką kurierską wedle wyboru Klienta i na zasadach analogicznych jak opisane w rozdziale 5 § 4 Regulaminu.

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 7. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Produktu.
 3. Korzystanie ze Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca ma obowiązek i stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
  1. wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
   1. Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
   3. Produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. Produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2. Produkt ma wadę prawną, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
  4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  5. jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
  6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu konsumentowi, a jeśli Produktem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu;
  7. uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
   1. żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
   2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres: anna@lightinside.pl Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. niektóre Produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta (według specyfikacji Klienta lub na zaspokojenie jego zindywidualizowanych potrzeb) i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Produktów zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). Dotyczy to także Produktów, które zostały zmienione na życzenie Klienta;
  2. Produkty Cyfrowe stanowią treści cyfrowe i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Produktów zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. niektóre Produkty Cyfrowe stanowią nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Produktów zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

Regulamin Serwisu Light Inside

ROZDZIAŁ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej LIGHTINSIDE.PL stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki Produktowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Produktu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony LIGHTINSIDE.PL bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Poprzez zawarcie umowy lub korzystanie z Serwisu Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów Cyfrowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie licencję do użytkowania na warunkach określonych w Serwisie, bez prawa do udzielania sublicencji.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ZGADZASZ się i rozumiesz, że Light Inside Anna Zając lub każdy posiadany przez nią serwis, nie jest odpowiedzialna za Twoje wyniki i nie daje żadnych rekomendacji ani gwarancji co do jakiekolwiek rezultatów. Zawsze będzie istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych w serwisach administratora. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Regulamin Serwisu Light Inside

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy Produktów cyfrowych) albo od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dotyczy pozostałych Produktów).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Dane do kontaktu: anna@lightinside.pl, Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przeze mnie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać mi rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 10 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

anna@lightinside.pl
Light Inside Anna Zając, ul. Stańczyka 16/41, 30-126 Kraków,
NIP: 678 283 59 91

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej:
1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..
Wydanie/odbiór Produktu nastąpił w dniu …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny Produktu, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)
Wersja z dnia 25.05.2018

Zapraszam również do zapoznania się z Polityką Prywatności Light Inside.